Βραβεία & Iστορίες Eπιτυχίας

Δύο ερευνητικά άρθρα του MARS διακρίνονται σε ένα από τα πιο έγκριτα, διεθνή επιστημονικά περιοδικά, το Computer Networks. Η εργασία με τίτλο ‘A compilation of UAV applications for precision agriculture‘ και συγγραφείς τους Panagiotis Radoglou-Grammatikis, Panagiotis Sarigiannidis, Thomas Lagkas και Ioannis Moscholios κατατάσσεται 2ο σε αναγνωσιμότητα (most downloaded) το τελευταίο τρίμηνο, ενώ η εργασία με τίτλο ‘Towards smart farming: Systems, frameworks and exploitation of multiple sources‘ και συγγραφείς τους Anastasios Lytos, Thomas Lagkas, Panagiotis Sarigiannidis, Michalis Zervakis, George Livanos κατατάσσεται 7ο στην λίστα με τις 25 πιο δημοφιλείς εργασίες του περιοδικού!

Αξίζει να τονιστεί ότι τα δύο ερευνητικά άρθρα του MARS διακρίνονται ανάμεσα σε άρθρα που προέρχονται από πλείστους δημοφιλείς, ερευνητικούς χώρους, όπως το 5G και το IoT, παρόλο που και οι δύο εστιάζουν στο ίδιο ερευνητικό αντικείμενο, δηλαδή την γεωργία ακριβείας.

Το Έργο με μια Ματιά

6

Συνεργάτες

29

Απασχολούμενοι

5

Ενότητες Εργασίας

14

Δημοσιεύσεις

Καινοτομία σε Πολλαπλά Επίπεδα

Έξυπνη Γεωργία

Έξυπνη Γεωργία

Μέσω του έργου MARS, επιτυγχάνεται η εναρμόνιση των διαδικασιών που ακολουθούνται στην Ελληνική γεωργική παραγωγή με εκείνες που προβλέπει η Κοινή Αγροτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εφαρμογή της Έξυπνης Γεωργίας.

Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ)

Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ)

Από το έργο MARS θα προκύψει μια ολοκληρωμένη εφαρμογή που εμπίπτει στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, που συνδυάζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, υποστηρίζοντας μηχανισμούς προσπέλασης δεδομένων και λήψης αποφάσεων.

Μηχανική Μάθηση

Μηχανική Μάθηση

Το έργο MARS αξιοποιεί τεχνολογίες μηχανικής μάθησης για την βελτιστοποίηση της αποτίμησης των αποτελεσμάτων αναφορικά με τον εντοπισμό φυτοπαθολογικών προσβολών.

Γεωργία Ακριβείας

Γεωργία Ακριβείας

Η υιοθέτηση της Γεωργία Ακριβείας, που αποτελεί το βασικό πυλώνα του έργου, αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών γεωργικών προϊόντων, την οικονομία, την ευημερία και την απασχόληση.

Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (ΜΕΑ)

Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (ΜΕΑ)

Στο έργο MARS, τα ΜΕΑ αποτελούν μια από τις πηγές δεδομένων. Θεωρούνται ως μία από τις πιο φιλικές προς το χρήστη τεχνολογίες εφαρμογής για το ΔτΠ, χάρη στην ικανότητά τους να συνδέουν άμεσα και να ανταλλάσσουν δεδομένα με οποιοδήποτε δίκτυο δεδομένων.

Υπόλογιστική Όραση

Υπόλογιστική Όραση

Στο έργο MARS, οι τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των λαμβανόμενων εικόνων από τα ΜΕΑ, καθώς και η ταξινόμηση αυτών στις κατηγορίες: “περιοχές βλάστησης”, “περιοχές ξηρού εδάφους”, “υγιείς εκτάσεις” και “ανώμαλες εκτάσεις”.

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Το έργο MARS αξιοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την ακριβή και αξιόπιστη συλλογή πληροφοριών από το πεδίο σε πραγματικό χρόνο, καθώς και για τη σύνδεση των πηγών καταγραφής με ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών.

Δεδομένα Μεγάλου Όγκου

Δεδομένα Μεγάλου Όγκου

Προσφέρουν δυνατότητες αξιολόγησης κινδύνου, πρόβλεψη ανωμαλιών και ταξινόμηση ανωμαλιών χρησιμοποιώντας στοχαστικές και πιθανοτικές μεθόδους. Το έργο MARS αξιοποιεί  τα δεδομένα μεγάλου όγκου για την έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση των πρώιμων σταδίων ασθενειών σε δένδρα και φυτά.

Πολυφασματική Απεικόνιση

Πολυφασματική Απεικόνιση

Η πολυφασματική απεικόνιση της επιφάνειας των φυτών και του εδάφους σε διάφορα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης κάθε φυτικού είδους, μπορούν να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη γενική κατάσταση του φυτού (θρεπτική ή υδατική καταπόνηση, υγρασία εδάφους, ποσοστό ζιζανίων ή και ασθενειών κ.ά.).

Ενότητες Εργασίας (ΕΕ)

Ενότητα Εργασίας 1 (ΕΕ1)

Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχέδια Αξιοποίησης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων

Περιλαμβάνει τον καθορισμό των απαιτήσεων για δενδροπροστασία και φυτοπροστασία, τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί στις πειραματικές επιδείξεις της Ενότητας Εργασίας 5 και το σχεδιασμό της Αρχιτεκτονικής MARS. Επίσης, περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του έργου, το συντονισμό των εταίρων, την παρακολούθηση της εξέλιξης, τη συγγραφή και υποβολή των παραδοτέων, την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία με τη διαχειριστική αρχή. Τέλος, θα καταρτιστεί το πλάνο της εμπορικής και οικονομικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου καθώς επίσης εκείνο που αφορά στις ενέργειες διάχυσης και δημοσιότητας.

Ενότητα Εργασίας 2 (ΕΕ2)

Τηλεπισκόπηση Καλλιεργειών

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μεθόδων χαρτογράφησης περιβάλλοντος ή μεθόδων ανάκλασης για την προσεγγιστική απεικόνιση καλλιεργειών με βάση στοιχεία της προεπιλεγμένης υφής τους. Επίσης, περιλαμβάνει την παραγωγή 3D μοντέλων εδάφους για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των καλλιεργειών, με κριτήριο τη σύγκριση μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης καλλιεργειών και τις αποδόσεις προηγούμενων χρονικών περιόδων. Δραστηριότητα της ΕΕ2 αποτελεί επίσης, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των λαμβανόμενων εικόνων από τα ΜΕΑ, καθώς και η ταξινόμηση αυτών στις κατηγορίες: “περιοχές βλάστησης”, “περιοχές ξηρού εδάφους”, “υγιείς εκτάσεις” και “ανώμαλες εκτάσεις”.

Ενότητα Εργασίας 3 (ΕΕ3)

Υποστήριξη, Απεικόνιση και Αποτίμηση Μεθόδων Ανίχνευσης

Η συγκεκριμένη περιλαμβάνει την οπτικοποίηση των μεθόδων ταξινόμησης των γεωργικών καλλιεργειών, καθώς και στη σύνδεση αυτών με ΣΓΠ. Στη διάρκειά της αναπτύσσονται οι τηλεματικές εφαρμογές για τη διαχείριση του προγράμματος MARS και σχεδιάζεται το ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για την παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων που αφορούν στην καλλιέργεια. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μεθόδων αποτίμησης των φυτοπαθολογικών προσβολών και την ανάπτυξη και παραμετροποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης για την ταξινόμηση των εξαγόμενων περιοχών των λαμβανόμενων εικόνων σε “περιοχές βλάστησης”, “περιοχές ξηρού εδάφους”, “υγιείς εκτάσεις” και “ανώμαλες εκτάσεις”.

Ενότητα Εργασίας 4 (ΕΕ4)

Ενοποίηση Συστημάτων και Προγραμματισμός ΜΕΑ

Η συγκεκριμένη ΕΕ περιλαμβάνει την ενοποίηση και παραμετροποίηση όλων των υλικών, αισθητήρων, συσκευών καταγραφής και λογισμικού ΜΕΑ με εκείνη της Αρχιτεκτονικής MARS για την προσομοίωση των πειραματικών επιδείξεων. Στο στάδιο αυτό, εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται πιθανά προβλήματα και αδυναμίες του εξοπλισμού και της μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί στις πειραματικές επιδείξεις της ΕΕ5.

Ενότητα Εργασίας 5 (ΕΕ5)

Πειράματα Επίδειξης και Αποτίμηση Αποτελεσμάτων

Στην πέμπτη ΕΕ θα πραγματοποιηθούν τα πειράματα επίδειξης, στις καλλιέργειες της περιοχής των Γρεβενών και του Βελβεντού, για την αξιολόγηση, επαλήθευση και βελτιστοποίηση των προτεινόμενων ερευνητικών μηχανισμών και τεχνικών φυτοπροστασίας και δενδροπροστασίας, που καθορίστηκαν στην ΕΕ1.

Είπαν για εμάς…

Τελευταία Νέα

86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το σκοπό, τους στόχους, τις δράσεις και τα οφέλη του έργου προς τους παραγωγούς και συνεταιρισμούς, καθώς και τις καινοτόμες μεθόδους για την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων από πολλαπλούς αισθητήρες, Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (ΜΕΑ) και επίγειες φωτογραφίες.

Φεστιβάλ Γης – Άνθρωποι και προϊόντα

Το έργο MARS συμμετείχε, μέσω του περιπτέρου του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο «Φεστιβάλ Γης – Άνθρωποι και προϊόντα» που έλαβε χώρα στα Χανιά.
Στο περίπτερο του Πολυτεχνείου Κρήτης το ευρύ κοινό είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το σκοπό, τους στόχους και τις δράσεις του έργου MARS, τα αναμενόμενα αποτελέσματά του, καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης της ενοποιημένης αρχιτεκτονικής συλλογής, επεξεργασίας κι ανάλυσης δεδομένων από πολλαπλούς αισθητήρες από ντόπιους παραγωγούς και συνεταιρισμούς σε χαρακτηριστικές καλλιέργειες του νησιού.

Νέες Διακρίσεις

Δύο ερευνητικά άρθρα του MARS διακρίνονται σε ένα από τα πιο έγκριτα, διεθνή επιστημονικά περιοδικά, το Computer Networks. Tα δύο ερευνητικά άρθρα του MARS διακρίνονται ανάμεσα σε άρθρα που προέρχονται από πλείστους δημοφιλείς, ερευνητικούς χώρους, όπως το 5G και το IoT, παρόλο που και οι δύο εστιάζουν στο ίδιο ερευνητικό αντικείμενο, δηλαδή την γεωργία ακριβείας.

Agrotica 2020

Στις 31 Ιανουαρίου 2020, σε ημερίδα που διοργάνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος στα πλαίσια της έκθεσης Agrotica 2020 παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις και οι προοπτικές για τη “Γεωργία Ακριβείας” με τη χρήση drones, όπως προέκυψαν από το έργο sMart fArming with dRoneS – MARS.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση στον σύνδεσμο

Ενημερωτική Ημερίδα

Την Τρίτη 2 Ιουλίου 10:00 – 13:00 σας περιμένουμε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ στην Κοζάνη (Καραμανλή & Λυγερής – Αμφιθέατρο Τμήματος) στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει η κοινοπραξία του MARS: sMart fArming with dRoneS!

Kick-off Meeting

Το Kick off Meeting θα πραγματοποιηθεί στις 5-10-2018 στη βιβλιοθήκη του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Κοζάνη.

Ακολουθείστε μας στα Social Media

©2023 MARS Team

elGreek

Log in with your credentials

Forgot your details?

Μετάβαση στο περιεχόμενο