Δημοσιεύσεις:

elsevier (465X465)

Τίτλος: “Smart Farming in Europe”

Περιγραφή:

Smart Farming is the new term in the agriculture sector, aiming to transform the traditional techniques to innovative solutions based on Information Communication Technologies (ICT). Concretely, technologies like Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), Unmanned Ground Vehicles (UGVs), Image Processing, Machine Learning, Big Data, Cloud Computing, and Wireless Sensor Networks (WSNs), are expected to bring significant changes in this area. Expected benefits are the increase in production, the decrease in cost by reducing the inputs needed such as fuel, fertilizer and pesticides, the reduction in labor efforts, and finally improvement in the quality of the final products. Such innovative methods are crucial in recent days, due to the exponential increase of the global population, the importance of producing healthier products grown with as much fewer pesticides, where public opinion of European citizens is sensitized. Moreover, due to the globalization of the world economy, European countries face the low cost of production of other low-income countries. In this vein, Europe tries to evolve its agriculture domain using technology, aiming at the sustainability of its agricultural sector. Although many surveys exist, most of them tackle in a specific scientific area of Smart Farming. An overview of Smart Farming covering all the involved technologies and providing an extensive reference of good practices around Europe is essential. Our expectation from our work is to become a good reference for researchers and help them with their future work. This paper aims to provide a comprehensive reference for European research efforts in Smart Farming and is two-fold. First, we present the research efforts from researchers in Smart Farming, who apply innovative technology trends in various crops around Europe. Second, we provide and analyze the most significant projects in Europe in the area of Smart Farming

Μπορείτε να δείτε το editorial ακολουθώντας το link

elsevier (465X465)

Internet of Things

Τίτλος: “FANETs in Agriculture – A routing protocol survey”

Περίληψη: Breakthrough advances on communication technology, electronics and sensors have led to integrated commercialized products ready to be deployed in several domains. Agriculture is and has always been a domain that adopts state of the art technologies in time, in order to optimize productivity, cost, convenience, and environmental protection. The deployment of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in agriculture constitutes a recent example. A timely topic in UAV deployment is the transition from a single UAV system to a multi-UAV system. Collaboration and coordination of multiple UAVs can build a system that far exceeds the capabilities of a single UAV. However, one of the most important design problems multi-UAV systems face is choosing the right routing protocol which is prerequisite for the cooperation and collaboration among UAVs. In this study, an extensive review of Flying Ad-hoc network (FANET) routing protocols is performed, where their different strategies and routing techniques are thoroughly described. A classification of UAV deployment in agriculture is conducted resulting in six (6) different applications: Crop Scouting, Crop Surveying and Mapping, Crop Insurance, Cultivation Planning and Management, Application of Chemicals,and Geofencing. Finally, a theoretical analysis is performed that suggests which routing protocol can serve better each agriculture application, depending on the mobility models and the agricultural-specific application requirements.

Μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση ακολουθώντας το link

elsevier (465X465)

Computer Networks (COMNET)

Τίτλος: “Towards Smart Farming: Systems, Frameworks and Exploitation of Multiple Sources”

Περίληψη: Agriculture is by its nature a complicated scientific field, related to awide range of expertise, skills, methods and processes which can be effec-tively supported by computerized systems. There have been many effortstowards the establishment of an automated agriculture framework, capableto control both the incoming data and the corresponding processes. Therecent advances in the Information and Communication Technologies (ICT)domain have the capability to collect, process and analyze data from differ-ent sources while materializing the concept of agriculture intelligence. Thethriving environment for the implementation of different agriculture systemsis justified by a series of technologies that offer the prospect of improvingagricultural productivity through the intensive use of data. The concept ofbig data in agriculture is not exclusively related to big volume, but also onthe variety and velocity of the collected data. Big data is a key concept forthe future development of agriculture as it offers unprecedented capabilitiesand it enables various tools and services capable to change its current status.

Μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση ακολουθώντας το link

elsevier (465X465)

Computer Networks (COMNET)

Τίτλος: “A Compilation of UAV Applications for Precision Agriculture”

Περίληψη: Climate change has introduced significant challenges that can affect multiple sectors, includ-ing the agricultural one. In particular, according to the Food and Agriculture Organizationof the United Nations (FAO) and the International Telecommunication Union (ITU), theworld population has to find new solutions to increase the food production by 70% by 2050.The answer to this crucial challenge is the suitable adoption and utilisation of the Informa-tion and Communications Technology (ICT) services, offering capabilities that can increasethe productivity of the agrochemical products, such as pesticides and fertilisers and at thesame time, they should minimise the functional cost. More detailed, the advent of the In-ternet of Things (IoT) and specifically, the rapid evolution of the Unmanned Aerial Vehicles(UAVs) and Wireless Sensor Networks (WSNs) can lead to valuable and at the same timeeconomic Precision Agriculture (PA) applications, such as aerial crop monitoring and smartspraying tasks. In this paper, we provide a survey regarding the potential use of UAVsin PA, focusing on 20 relevant applications. More specifically, first, we provide a detailedoverview of PA, by describing its various aspects and technologies, such as soil mappingand production mapping as well as the role of the Global Positioning Systems (GPS) andGeographical Information Systems (GIS). Then, we discriminate and analyse the varioustypes of UAVs based on their technical characteristics and payload. Finally, we investigatein detail 20 UAV applications that are devoted to either aerial crop monitoring processes orspraying tasks. For each application, we examine the methodology adopted, the proposedUAV architecture, the UAV type, as well as the UAV technical characteristics and payload.

Μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση ακολουθώντας το link

αρχείο λήψης

Τίτλος: “Automatic Coastline Extraction Using Edge Detection and Optimization Procedures”

ΠερίληψηCoastal areas are quite fragile landscapes as they are among the most vulnerable to climate change and natural hazards. Coastline mapping and change detection are essential for safe navigation, resource management, environmental protection, and sustainable coastal development and planning. In this paper, we proposed a new methodology for the automatic extraction of coastline, using aerial images. This method is based on edge detection and active contours (snake method). Initially the noise of the image is reduced which is followed by an image segmentation. The output images are further processed to remove all small spatial objects and to concentrate on the spatial objects of interests. Then, the morphological operators are applied. We used aerial images taken from an aircraft and high-resolution satellite images from a coastal area in Crete, Greece, and we comparedthe results with geodetic measurements, to validate the methodology.

Μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση ακολουθώντας το link

αρχείο λήψης (2)

Τίτλος: “UAV IoT Framework Views and Challenges: Towards Protecting Drones as Things”

Περίληψη: Unmanned aerial vehicles (UAVs) have enormous potential in enabling new applications in various areas, ranging from military, security, medicine, and surveillance to traffic-monitoring applications. Lately, there has been heavy investment in the development of UAVs and multi-UAVs systems that can collaborate and complete missions more efficiently and economically. Emerging technologies such as 4G/5G networks have significant potential on UAVs equipped with cameras, sensors, and GPS receivers in delivering Internet of Things (IoT) services from great heights, creating an airborne domain of the IoT. However, there are many issues to be resolved before the effective use of UAVs can be made, including security, privacy, and management. As such, in this paper we review new UAV application areas enabled by the IoT and 5G technologies, analyze the sensor requirements, and overview solutions for fleet management over aerial-networking, privacy, and security challenges. Finally, we propose a framework that supports and enables these technologies on UAVs. The introduced framework provisions a holistic IoT architecture that enables the protection of UAVs as “flying” things in a collaborative networked environment.

Μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση ακολουθώντας το link

12th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing

(CSNDSP 2020)

Τίτλος: “High Level Drone Application Enabler: An Open Source Architecture”

Περίληψη: The interest of open source software in order to empower the capabilities of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) is growing rapidly into various business applications. In this paper, a complete, multi-layered, and open source flight architecture is proposed. This architecture includes an integrated flight stack, which comprises two side stacks: the UAV side stack and the Ground Control Station (GCS) side stack. Furthermore, a communication layer is used for managing the communication between the two side stacks. The proposed architecture is evaluated on a simulated UAV, and it envisions to be a software stack that will facilitate the
development of more complex UAV concepts such as Flying Ad-hoc Networks (FANETs).

Μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση ακολουθώντας το link

12th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing

(CSNDSP 2020)

Τίτλος: “Towards Protecting Agriculture from Exogenous and Endogenous Factors: An Holistic Architecture”

Περίληψη: An holistic architecture that fosters the application of Smart Farming (SF) in the context of agriculture is proposed in this paper. The proposed architecture exploits the benefits of Internet of Things (IoT), by utilizing a) Wireless Sensor Networks (WSN) for real time monitoring and b) Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) / flying Ad-hoc Networks (FANETs) for macroscopic monitoring of the field and inspecting the crops using multispectral cameras. The aggregated data coming from the monitoring process feed the cloud infrastructure, where Machine Learning (ML) and Computer Vision (CV) techniques are applied in order to protect plants from exogenous (e.g., pests) and endogenous (e.g., diseases) factors.

Μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση ακολουθώντας το link

IST 2019

Τίτλος: “A Multi-collective, IoT-enabled, Adaptive Smart Farming Architecture”

Περίληψη: Smart Farming (SF) or precision agriculture constitutes a popular and effective Information and Communication Technology (ICT) platform by using efficient Internet of Things (IoT -enabled data monitoring and processing methods in farm fields. SF intends to digitalize the agriculture production in order to make it more profitable, viable, and sustainable. In this context, sMart fArming with dRoneS (MARS) aims to develop an efficient, integrated SF monitor system by using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), smart sensors, and meteorological stations to a) reduce the resources needed to cultivate crops and minimize environmental impact, b) detect potential anomalies (stress) in processing the farming inflow (products), and c) promote and advance local products of the region of Western Macedonia such as high-quality leguminous crops and fruits (peaches and apples).

Μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση ακολουθώντας το link

45th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications

(SEAA 19)

Τίτλος: “Estimating the Maintenance Effort of JavaScript Applications”

Περίληψη: Successful software project survival and progress over time is highly dependent on effectively managing the maintenance process. Estimating accurately maintenance process factors like the effort and the level of changes required for a new release is considered a crucial task for allocating resources. In this work we examine the maintenance process factors of JavaScript applications, which at the moment are understudied despite the need of language specific maintenance models. Furthermore we propose two maintenance indices for estimating the changes and the effort required for maintaining JavaScript applications by considering a variety of maintenance drivers. We evaluated the proposed indices through a case study on 5,772 releases coming from 60 popular JavaScript applications. The results show that project activity factors (i.e number of open bugs and number of corrective maintenance activities) are important maintenance drivers. The proposed indices are evaluated in terms of predictive and discriminative power and both achieve high accuracy.

Μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση ακολουθώντας το link

15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems

(DCOSS 19)

Τίτλος: “Data Acquisition and Analysis Methods in UAV- based Applications for Precision Agriculture”

Περίληψη: Emerging technologies such as Internet of Things (IoT) can provide significant potential in Precision Agriculture enabling the acquisition of real-time environmental data. IoT devices like Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) equipped with cameras, sensors, and GPS receivers can deliver a variety of IoT services and applications related to fields management, by capturing images from great heights. However, there are many issues to be resolved before the effective use of UAVs in the agriculture domain, including the data collection and processing methods. There is still no standardized workflow and processes for most UAV-based applications for Precision Agriculture. In this paper we summarize the data acquisition methods and technologies to acquire images in UAV-based Precision Agriculture and appoint the benefits and drawbacks of each one. We also review popular data analysis methods of remotely sensed imagery and discuss the outcomes of each method and its potential application in the farming operations.

Μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση ακολουθώντας το link

Editorials:

elsevier (465X465)

Τίτλος: “Special issue on Advances and Developments of IoT-enabled FANETs in Smart Agriculture”

Περιγραφή:

Breakthrough advances on communication technologies, electronics, sensors have led to integrated commercialized products ready to be deployed in smart agriculture. Unmanned aerial vehicles (UAVs) can play an important role in smart agriculture by collecting environmental data. Their ability to carry different type of payloads such as sensors, high definition cameras, antennas, or even sprayers make it a great ally for agriculturalists. In large-scale applications, e.g., wide area farms, forests or even sea farms, a cluster or a network of UAVs is adopted by opening new paths of research and development in a field which is called Flying Ad hoc Network (FANET). FANETs incorporate UAVs and Internet of Things (IoT) as communicating entities for realizing more demanding and large-scale applications.

There is no doubt that with the proper collaboration and coordination of multiple UAVs, in a form of FANET, the emerged system would exceed by far the capabilities of a single UAV system. Single UAV systems usually utilize heavier, larger and more expensive UAVs which in case of a fall could pose great danger to human life and property. Using a single UAV, the amount of coverage is limited, while with multi-UAVs the scalability of the operation can be easily extended. Moreover, a failure in singe UAV system means that the whole mission has failed, on the contrary, multiple UAVs can share tasks among themselves, thus the fault tolerant of the system increases significantly. Since the number of applications a single UAV can serve are proportionate to the systems that are installed on its board, it is quite clear that FANETs can server different application in parallel thus reducing significantly the execution time of a mission.

It is quite obvious that FANETs can enhance smart farming management process significantly. Prerequisite for their deployment is a network that will guarantee the proper communication between UAVs in order to ensure their efficient collaboration and coordination. FANETs take on the communication among UAV nodes as well as the rest of the nodes (ground sensors, base stations and gateways). Although there are various advantages of FANETs, when compared to single-UAV systems, several challenges are emerged when implementing FANETs in smart farming systems such as the efficient communication and the coordination among the various flying UAVs and among the UAVs and the ground sensors, base stations and gateways.

This Special Issue seeks to make an in-depth, critical contribution to this evolving field of FANET in conjunction with smart farming and smart agriculture applications and systems. In the context of this special issue, we intend to bring together the state-of-the-art research contributions towards providing new insights in the FANET applications and benefits of the emerging methods and technologies in the IoT-enabled agriculture sector. The topics that can be addressed include (but are not limited to) the following ones.

Μπορείτε να δείτε το editorial ακολουθώντας το link

elsevier (465X465)

Τίτλος: “The Big Data Era in IoT-enabled Smart Farming: Systems, Tools, and Techniques”

Περιγραφή:

Smart Farming has started to be materialized and not being simply a vague futuristic concept, as different fields such as image processing and machine learning have found a prosperous area of application. Apart from the technical aspects that Smart Farming presents, it also affects the agricultural sector beyond the conventional farming activities, influencing a series of dependent industries, such as food supply chains, weather and climate change, natural resources management and environmental impact. The Big Data era has arrived for the agriculture sector reflecting its changes to a numerous of research fields. The incorporation and the usage of Geographic Information System (GIS) in the agriculture sector takes place for at least a decade as well as the adoption of sensors for monitoring reasons. Furthermore, driven by advanced GIS technologies, emerging image processing techniques adopt neural networks and deep learning approaches for providing new areas of application in the field of computer vision. Tasks such as crop identification and weed discrimination have become easier than ever thanks to the state-of-the-art classification algorithms. Apart from the advantages image processing techniques offer in the field of agriculture, other related areas have significantly benefited as well. Land mapping, insurance of animal feed quality, weather and climate change studies, grassland identification and earth observation are some of the areas where image processing techniques and algorithms have been successfully applied. This Special Issue seeks to make an in-depth, critical contribution to this evolving field of agriculture in the era of Big Data. We therefore aim to bring together the state-of-the-art research contributions towards providing new insights in the application and benefits of the emerging methods and technologies in the Big Data-driven agriculture sector.

Μπορείτε να δείτε το editorial ακολουθώντας το link

Hindawi

Τίτλος: “Unmanned Aerial Vehicle-Enabled Smart Farming: Technologies, Communications and Routing”

Περιγραφή:

The rapid evolution of unmanned aerial vehicles (UAVs) can provide useful solutions to several applications, including environmental monitoring, critical infrastructure surveillance, public protection, and smart farming (SF). Further, with the advent of the Internet of Things (IoT), SF has emerged as an integrated approach for effectively managing agricultural activities, leading to a significant reduction in costs along with a notable qualitative and quantitative improvement in agricultural production. SF is one of the most popular and important UAV applications, where UAVs can leverage their power in an efficient and effective way for near real-time image acquisition, high-resolution imagery and low operational costs. However, there are many issues to resolve before UAVs can effectively provide stable and reliable SF applications, such as establishing and maintaining efficient communications either among UAVs or ground stations and IoT nodes.

UAV-enabled SF is conducted and supported efficiently through cutting-edge communication technologies. For instance, air to air wireless communication can be used in cases where there is no infrastructure or when a UAV wants to forward data to a node that is outside its transmission range. On the other hand, air to ground wireless communication is realized when there is a ground station but not all UAVs can communicate with it because of a limited transmission range. The use of relay UAVs is proposed in such cases in order to communicate to ground stations. In addition, important routing issues are raised when multi-UAV systems are considered, as multi-UAV networks can collaboratively complete missions more efficiently and economically when compared to single UAV systems. However, the routing demands of UAV networks go beyond the needs of mobile ad hoc networks (MANETs) and vehicular ad hoc networks (VANETs), given that special routing protocols are required to adapt to their high mobility, dynamic topology, large-scale landscapes, and power constraints.

In recent years, drone swarms have gained the attention of both academia and industry as it is considered a very promising development direction for UAVs. Tasks that are difficult for a single UAV are more efficiently accomplished by numerous, autonomous, and low-cost UAVs which collaborate with each other to achieve a common goal, e.g. to scan a large-scale farming area. Nevertheless, drone swarms face many challenging computation-intensive tasks, such as path planning, pattern recognition, and path optimization.

This Special Issue aims to provide an in-depth, critical contribution to the evolving field of UAV-enabled SF, particularly in terms of cutting-edge communication and routing technologies. We therefore aim to bring together state-of-the-art research and review articles which offer new insights into the applications and benefits of emerging methods and technologies in the UAV-based SF sector.

Μπορείτε να δείτε το editorial ακολουθώντας το link

Παρουσιάσεις:

top-logo-el

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Agrotica 2020)

Στις 31 Ιανουαρίου 2020, σε ημερίδα που διοργάνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος στα πλάισια της έκθεσης Agrotica 2020 παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις και οι προοπτικές για τη “Γεωργία Ακριβείας” με τη χρήση drones, όπως προέκυψαν από το έργο sMart fArming with dRoneS – MARS.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση στο link
Μπορείτε να δείτε την ατζένα στο link

cropped-seeda19_tr

SEEDA-CECNSM 2019

SEEDA-CECNSM 2019
The 4th Panhellenic Conference of South East European Automation of Design, Computer Technology, Computer Networks and Social Media (SEEDA-CECNSM 2019) will give an insight into the unique world arising from the interplay between the domains of automotive design, IT and engineering. SEEDA-CECNSM 2019 will provide an international technical forum for engineers and academics to share ideas, innovations and results of ongoing research in the most up-to-date fields. This year, particular emphasis will be given to the challenging issues related to all the capabilities of engineering, networking and design automation in the era of the integration of the Internet of Things, Cloud Computing and Cyber-Physical Systems.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου στο ακόλουθο link.

Workshop in Western Macedonia (Kozani):

On July 2, 2019, the Informative Day for the sMart fArming with dRoneS – MARS program was held in the framework of the Research – Create – Innovate action implemented in the Electrical and Computer Engineering section of the UOWM.

Specifically, MARS refers to intelligent agriculture, where drones are operated. The flights collect multi-spectral images, which are analyzed and the resulting data are examined by the competent agricultural staff.

The flights include cereals, pulses, tobacco and cherry trees. The analysis of the results revealed a wealth of geomorphological data, as well as some fungal diseases that were treated. Soil pH meters and weather stations will be installed in the future.

There will also be more and more intensive drone flights to prevent disease, apply plant protection products to specific areas in the field, thereby reducing costs and increasing production.

We were honored with their presence and contribution to the event by George Lebanos of the Technical University of Crete, where he contributed to the understanding of terms such as crop visualization & interface and imaging methods as well as Vassilis Polychronos of GEOSENSE where he presented the Pix4D software collection photogrammetric data and pilot demonstration in the area of ​​Krokos Kozani.

See the relevant report at the link

Workshop in Western Macedonia (Florina):

On November 21, 2019, the program sMart fArming with dRoneS – MARS program was presented during a workshop organized by the University of Western Macedonia.

You can view the presentation in the link

Τηλεόραση:


Περιφέρεια

The evolution of MARS research project – Smart Farming with Drones in reporting on National TV

Καλοκαιρινη Ενημέρωση

National TV daily newscast with an emphasis on society, politics, the economy and culture.

flash tv

Kozani: Smart Farming at Flash TV News

O3_ERTFLIX

Plant and tree protection integrated architecture – Smart Farming with Drones in reporting on National TV

Online Τύπος:


kozangr
ert
veto
ethnos--700x368
logo-476x79-2
LOGO-VORIA-NEW-1
zougla-gr-logo
netweek
hellas-journal-1
sofokle
iefimerida-fb-800x800
idrone-logo

©2022 MARS Team

Μεγέθυνση Γραμματοσειράς
Αντίθεση

Log in with your credentials

Forgot your details?