Σχετικά με το Έργο

Η «Έξυπνη Γεωργία (ΕΓ)» (Smart Farming) και η «Γεωργία Ακριβείας (ΓΑ)» (Precision Farming) αποτελούν εφαρμογές των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην γεωργία με την χρήση αποτελεσματικών προσεγγίσεων καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών που έχουν καταγραφεί με σαφήνεια σε ένα σύνολο εκτάσεων γεωργικής εκμετάλλευσης, με στόχο την πιο παραγωγική και βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Αντικείμενό τους είναι ο εντοπισμός ανωμαλιών, η διαχείριση των εισροών σε έναν αγρό και η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους, η τηλεματική παρακολούθηση καλλιεργειών, η μείωση των πόρων που απαιτούνται για την εκμετάλλευση των καλλιεργειών και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ωστόσο, η αποτελεσματική εφαρμογή της ΕΓ και ΓΑ προϋποθέτει συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, ακρίβεια και αξιοπιστία των στοιχείων καταγραφής και σύνδεση των πηγών καταγραφής σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ενημέρωσης, με δυνατότητα συνεργασίας με εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων και χαμηλό κόστος.

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις των ΤΠΕ επιτρέπουν τη συνδυασμένη εφαρμογή πολλά υποσχόμενων λύσεων στην γεωργία. Για παράδειγμα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔΠ, Internet of Things – IoT) παρέχει αποτελεσματικούς μηχανισμούς συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, ενώ υποστηρίζει μηχανισμούς άμεσης πρόσβασης δεδομένων και λήψης αποφάσεων σε υποδομές νέφους (cloud). Η ραγδαία ανάπτυξη των Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΜΕΑ, drones) αποτελεί μία ελπιδοφόρα λύση για την συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, αφού τα ΜΕΑ θεωρούνται σήμερα μία από τις πιο εύχρηστες τεχνολογίες εφαρμογής στο πλαίσιο του ΔΠ με δυνατότητες άμεσης σύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο δεδομένων αλλά και σε υποδομές νέφους. ΜΕΑ εξοπλισμένα με σύγχρονους αισθητήρες, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του εδάφους, του νερού, του μικροκλίματος, των φυλλωμάτων δένδρων και μικρότερων φυτών, και ελεγχόμενα από ένα κέντρο διαχείρισης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, παρά μόνο στον ορισμό των στοιχείων πτήσης, μετατρέπονται σε αυτόνομες πτητικές μηχανές όπου με την χρήση φωτογραφικών αισθητήρων, καμερών υψηλής ανάλυσης και θερμοκαμερών αποτυπώνουν το φυσικό χώρο των καλλιεργειών σε περιοχές του ορατού και μη ορατού φάσματος, χαρτογραφούν υψομετρία, κλίσεις εδάφους και ύψος φυτών, εντοπίζουν περιοχές με φασματικές ανωμαλίες και γενικότερα καταγράφουν απαραίτητες πληροφορίες για την επίτευξη αποτελεσματικών μεθόδων ΕΓ από απόσταση, με μικρό κόστος και ακρίβεια. Η αποτύπωση και η καταγραφή πληροφοριών συνοδεύεται από ένα σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών με την χρήση Μεγάλων Δεδομένων (ΜΔ – Big Data), όπου δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης επικινδυνότητας, πρόβλεψης εξέλιξης ανωμαλιών και ταξινόμησης ανωμαλιών με την χρήση στοχαστικών και πιθανολογικών μεθόδων (π.χ. μηχανική μάθηση).

Συλλογή Φωτογραφιών

©2024 MARS Team

elGreek

Log in with your credentials

Forgot your details?

Μετάβαση στο περιεχόμενο