Παραδοτέα Έργου

Ενότητα Έργου 1

Παραδοτέο 1.1: Ανάλυση Απαιτήσεων Φυτοπροστασίας και Δενδροπροστασίας

Το Παραδοτέο 1.1 περιλαμβάνει την ανάλυση απαιτήσεων φυτοπροστασίας και δενδροπροστασίας.

Παραδοτέο 1.2: Τεχνικές Απαιτήσεις στο Λογισμικό και στο Υλικό των ΜΕΑ

Το Παραδοτέο 1.2 περιλαμβάνει τις τεχνικές απαιτήσεις λογισμικού και υλικού των ΜΕΑ.

Παραδοτέο 1.3: Τεχνική αναφορά της αρχιτεκτονικής MARS και οδηγός απαιτήσεων πειραμάτων

Το Παραδοτέο 1.3 περιλαμβάνει την τεχνική αναφορά της αρχιτεκτονικής MARS και οδηγός απαιτήσεων πειραμάτων.

Παραδοτέο 1.4: Πλάνο Τεχνικής και Διοικητικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ρίσκου

Το Παραδοτέο 1.4 περιλαμβάνει το πλάνο τεχνικής και διοικητικής διαχείρισης και διαχείρισης ρίσκου.

Παραδοτέο 1.5: Αναφορά Αξιολόγησης από Εσωτερικούς Συνεργάτες

Το Παραδοτέο 1.5 περιλαμβάνει την αναφορά αξιολόγησης από εσωτερικούς συνεργάτες.

Παραδοτέο 1.6: Ιστοσελίδα MARS

Το Παραδοτέο 1.6 περιλαμβάνει την ιστοσελίδα MARS.

Παραδοτέο 1.7: Ετήσια Αναφορά MARS

Το Παραδοτέο 1.7 περιλαμβάνει την ετήσια αναφορά πεπραγμένων του MARS.

Παραδοτέο 1.8: Διετής Αναφορά MARS

Το Παραδοτέο 1.8 περιλαμβάνει την Διετή αναφορά πεπραγμένων του MARS.

Παραδοτέο 1.9: Τελική Αναφορά MARS

Το Παραδοτέο 1.9 περιλαμβάνει την Τελική αναφορά πεπραγμένων του MARS.

Παραδοτέο 1.10: Τεχνο- οικονομική Ανάλυση (τεχνική αναφορά)

Ο στόχος του παραδοτέου είναι η καταγραφή της τεχνο-οικονομικής ανάλυσης των δραστηριοτήτων του MARS.

Παραδοτέο 1.11: Ανάλυση Αγοράς και Πλάνο Εμπορικής Αξιοποίησης (τεχνική αναφορά)

Στόχος είναι η παρουσίαση των δράσεων για την κατανόηση της γεωργικής αγοράς στην Ελλάδα, η ανάλυση τωνπαραγόντων που θα επηρεάσει το MARS και η παρουσίαση του επιχειρηματικού πλάνου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Παραδοτέο 1.12: Λίστα Δημοσιευμένου Έργου σε Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια

Το παραδοτέο Π.1.12 περιλαμβάνει την λίστα των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή σε διεθνή συνέδρια με αξιολόγηση (peer reviewed) που θα προκύψουν από το ACTIION. Προβλέπονται 15 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή επιστημονικά συνέδρια με κριτές. Το έργο σε επιστημονικά περιοδικά θα είναι χωρίς χρέωση (open access) ως δημόσιο αποθετήριο γνώσης.

Ενότητα Έργου 2

Παραδοτέο 2.1: Μέθοδοι Χαρτογράφησης Περιβάλλοντος

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μεθόδων χαρτογράφησης τουπεριβάλλοντος για τον καθορισμό και υλοποίηση της προτεινόμενης μεθόδου.

Παραδοτέο 2.2: Τεχνικές Παραγωγής 3D Μοντέλων Εδάφους (τεχνική αναφορά)

Αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών παραγωγής τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους με στόχο την παρακολούθηση της ανάπτυξης των καλλιεργειών και την ανίχνευση πιθανών ασθενειών.

Παραδοτέο 2.3: Μέθοδοι Ψηφιακής Επεξεργασίας και Ανάλυσης Εικόνων (τεχνική αναφορά)

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μεθόδων ψηφιακής επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων για τη βελτίωση της ποιότητάς τους και τη διόρθωση ατελειών λόγω θορύβου περιβάλλοντος ή αστοχίας του εξοπλισμού.

Παραδοτέο 2.4: Μέθοδοι Υπολογιστικής Όρασης (τεχνική αναφορά)

Τεχνική αναφορά αξιολόγησης κατάλληλων μεθόδων υπολογιστικής όρασης για την κατάτμηση των λαμβανόμενων εικόνων από τα ΜΕΑ σε περιοχές ενδιαφέροντος συνδυάζοντας διάφορα χαρακτηριστικά εικόνας όπως απόχρωση, υφή, φωτεινότητα, ακμές, μορφολογία.

Ενότητα Έργου 3

Παραδοτέο 3.1: Μέθοδοι Οπτικοποίησης Καλλιεργειών (τεχνική αναφορά)

Το παραδοτέο Π.3.1 περιλαμβάνει μεθόδους οπτικοποίησης καλλιεργειών.

Παραδοτέο 3.2: Μέθοδοι Διασύνδεσης και Απεικόνισης (τεχνική αναφορά)

Το παραδοτέο Π.3.2 περιλαμβάνει μεθόδους διασύνδεσης και απεικόνισης των αποτελεσμάτων τηλεπισκόπησης καλλιεργειών με συστήματα Google Maps και συστήματα GIS.

Παραδοτέο 3.3: Οδηγός Τηλεματικών Εφαρμογών και Αισθητήρων (τεχνική αναφορά)

Το παραδοτέο Π.3.3 αποτελεί έναν οδηγό των τηλεματικών εφαρμογών (π.χ. ) που υποστηρίζει η αρχιτεκτονική MARS. Ο οδηγός περιλαμβάνει και τα τεχνικά χαρακτηριστικά (παραμετροποίηση, τοπολογική εγκατάσταση κλπ) των ασύρματων αισθητήρων που θα εγκατασταθούν στις καλλιέργειες.

Παραδοτέο 3.4: Οδηγός Αποτίμησης Φυτοπαθολογικών Προσβολών (τεχνική αναφορά)

Το παραδοτέο Π.3.4 αποτελεί έναν οδηγό αποτίμησης των φυτοπαθολογικών προσβολών που αφορούν στις υπό μελέτη καλλιέργειες των ΑΣΕΠΟΠ και ΑΣΓ αναλύοντας βασικές μετρικές αποτίμησης.

Παραδοτέο 3.5: Λίστα Σχημάτων Μηχανικής Μάθησης (τεχνική αναφορά)

Το παραδοτέο Π.3.5 αναφέρεται στην λίστα των σχημάτων και των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (νευρωνικά δίκτυα, μαρκοβιανές αλυσίδες κλπ) που θα αξιοποιηθούν για την βελτιστοποίηση της αποτίμησης των αποτελεσμάτων αναφορικά με τον εντοπισμό φυτοπαθολογικών προσβολών.

Ενότητα Έργου 4

Παραδοτέο 4.1: Εγχειρίδιο Χρήσης Συνολικού Εξοπλισμού (τεχνική αναφορά)

Εγχειρίδιο χρήσης του συνολικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στις πειραματικές εφαρμογές.

Παραδοτέο 4.2: Παραμετροποιημένες Βιβλιοθήκες ΜΕΑ (λογισμικό)

Το παραδοτέο Π.4.2 αναφέρεται στις παραμετροποιημένες βιβλιοθήκες ΜΕΑ που θα χρησιμοποιηθούν στην Δ.4.2 για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των ΜΕΑ.

Παραδοτέο 4.3: Οδηγός Αρχιτεκτονικής MARS (τεχνική αναφορά)

Το παραδοτέο Π.4.3 αναφέρεται στον οδηγό της ενοποιημένης αρχιτεκτονικής MARS, η οποία εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα και τις οντότητες του έργου καθώς και τον τρόπο διασύνδεσης τους.

Παραδοτέο 4.4: Εγχειρίδιο Χρήσης των ΜΕΑ (τεχνική αναφορά)

Το παραδοτέο Π.4.4 αναφέρεται στον οδηγό χρήσης των ΜΕΑ στο πλαίσιο των πειραμάτων που θα λάβουν χώρα στην ΕΕ.5.

Παραδοτέο 4.5: Αποτελέσματα Προσομοίωσης (τεχνική αναφορά)

Το παραδοτέο Π.4.5 αναφέρεται στα αποτελέσματα προσομοίωσης της Δ.4.5. με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ως οδηγός για τα πειράματα της ΕΕ.5.

Ενότητα Έργου 5

Παραδοτέο 5.1: Πλάνο και Βήματα Εκτέλεσης Πειραμάτων στα Γρεβενά

Το πλάνο αλλά και τα αναλυτικά βήματα εκτέλεσης των πειραμάτων επισκόπησης στην περιοχή των Γρεβενών περιλαμβάνονται στο παραδοτέο Π.5.1. Ενδεικτικές καλλιέργειες θα επιλεχθούν από τον ΑΣΓ για την πειραματική επίδειξη φυτοπροσασίας. Το Π.5.1 ολοκληρώνεται στον μήνα Μ36 (ΑΣΓ).

Παραδοτέο 5.2: Πλάνο και Βήματα Εκτέλεσης Πειραμάτων στο Βελβεντό

Το πλάνο αλλά και τα αναλυτικά βήματα εκτέλεσης των πειραμάτων επισκόπησης στην περιοχή του Βελβεντού περιλαμβάνονται στο παραδοτέο Π.5.2. Ενδεικτικές καλλιέργειες θα επιλεχθούν από τον ΑΣΕΠΟΠ για την πειραματική επίδειξη δενδροπροστασίας. Το Π.5.2 ολοκληρώνεται στον μήνα Μ36 (ΑΣΕΠΟΠ).

Παραδοτέο 5.3: Δημοσιευμένο Έργο Επικύρωσης Αποτελεσμάτων

Δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά άρθρα και επιστημονικά συνέδρια στο πλαίσιο του MARS. Το παραδοτέο Π.5.3 παραδίδεται στον μήνα Μ36 (ΠΔΜ).

©2024 MARS Team

elGreek

Log in with your credentials

Forgot your details?

Μετάβαση στο περιεχόμενο